O smlouvách


Smlouva (nebo-li dohoda, kontrakt) je dvoustranné nebo vícestranné právní jednání, na jehož základě dochází ke vzniku, změně nebo zániku soukromoprávních vztahů. Pojem smlouva a dohoda je pojem totožný, nicméně právní praxe rozlišuje používání pojmu smlouva při vzniku občanskoprávního vztahu, zatímco pojem dohoda převážně u jeho změny a zániku.

Nejčastějšími soukromoprávními vztahy jsou závazky, neboli závazkové právní vztahy, kterými jsou vázány pouze účastníci tohoto jednání. Existují ovšem také situace, kdy je vázaná i osoba třetí, což je ovšem podmíněno toliko jejím přistoupením ke smlouvě.