Druhy smluv


Rozlišujeme smlouvy zákonem výslovně upravené (pojmenované – nominátní), kterými jsou:

A dále smlouvy zákonem neupravené (nepojmenované – inominátní), jež jsou výsledkem jedné z nejdůležitějších zásad občanského práva, konkrétně smluvní autonomie vůle (smluvní volnost). Jen výjimečně je založena kontraktační povinnost (smluvní přímus).

Mezi nejrozšířenější druhy smluv patří smlouva darovací, kupní, nájemní, smlouva o zápůjčce, smlouva o dílo, či smlouva zprostředkovatelská. Od smluv je třeba odlišit právní jednání jednostranné, jež má právní následky pouze za předpokladu, že je zákonem výslovně stanoveno. Tím je například závěť, výpověď, odstoupení od smlouvy, veřejný příslib apod.

Čtěte více o smlouvách: