Smlouva o dílo


23.8.2019

Smlouva o dílo patří mezi nejčastější druhy smluv, které bývají mezi fyzickými osobami uzavírány. Tato smlouva řeší kdo, co, komu, a za jakých podmínek, má dílo zhotovit nebo na něj poskytovat údržbu či realizovat opravu. Dílo v nejširším slova smyslu lze chápat jako fyzickou, materiální věc (například nábytek na míru, řezbářský výrobek, ale i rodinný dům) nebo věc nemateriální (například webové stránky, počítačový program). V tomto článku se na smlouvu o dílo a její nejdůležitější náležitosti, které musí obsahovat, aby se dala považovat za platnou, podíváme podrobněji.

smlouva o dílo – řezbářská práce

Zhotovitel a objednatel ve smlouvě o dílo

Předmětem smlouvy o dílo je vždy vytvoření, úprava nebo údržba konkrétní věci, a jejím podpisem vzniká mezi smluvními stranami – zhotovitelem a objednatelem – tzv. závazkový poměr. Zhotovitelem se rozumí tvůrce daného díla, který práci odvádí a dostane za ni zaplaceno. Obvykle se počítá i s tím, že zhotovitel provede nákup všeho potřebného materiálu, který je zapotřebí pro finální dílo, případně zařídí koordinaci subdodávek. A objednatelem se rozumí klient, který si práci u zhotovitele objedná, a zaváže se k tomu, ji po řádném odevzdání zaplatit zhotoviteli a převzít si ji.

Specifikace smlouvy o dílo podle nového občanského zákoníku

Smlouvu o dílo nově řeší pouze občanský zákoník, přesněji její specifika. Jedná se například o odměnu za dílo. Cena může být stanovená přesně podle určitých pravidel (například podle počtu odpracovaných hodin), nebo alespoň rámcovým odhadem či stanovením maximálního rozpočtu. Standardně se cena platí až po zhotovení celého díla, je však možné ve smlouvě specifikovat zálohovou platbu, kterou musí zhotovitel objednateli zaplatit před započetím prací. Týká se to především nákladných děl, které jsou časově i finančně náročnější.

Ve smlouvě je důležité ošetřit i tzv. odpovědnost za vady díla. Za vady je považováno všechno, co nesouhlasí s parametry specifikované ve smlouvě o dílo, nebo to, co kvalitativně zhoršuje dílo jako takové. Zhotovitel je totiž zodpovědný za všechny vady, které má dílo v okamžiku jeho předání. Pokud jsou vady drobného rozsahu, tzn. neznemožňují bezpečné užívání dané věci pro účel, k němuž je určená, je možné dohodou sjednat slevu na vyhotovené dílo nebo zajistit odstranění vady zhotovitelem dodatečně. Pokud dílo obsahuje velké vady, které znemožňují užívat dílo k tomu, k čemu bylo určeno, může objednatel požadovat dodání nového bez-vadného díla nebo dokonce jednostranně odstoupit od smlouvy.

Velmi specifickým parametrem smlouvy o dílo, které je definováno i v novém občanském zákoníku, je skutečnost, že zhotovitel provedete dílo nejen na své náklady, ale i na své nebezpečí. Co se pod tím pojmem rozumí? Například při stavbě rodinného domu zhotovitel až do dne předání stavby odpovídá za vše, co se na stavbě děje. Pokud například dojde k poničení domu neopatrnou manipulací s jeřábovou technikou, veškeré náklady nese zhotovitel. To samé, pokud objedná nevyhovující materiál, dojde k poruše stavebního stroje apod… Zhotovitel však neodpovídá za narušení díla v průběhu jeho tvorby, například z důvodu neočekávané přírodní katastrofy, jako jsou u nás nejčastěji povodně.

Přípravu smlouvy o dílo nechte na odbornících

Pokud podnikáte, a potřebujete mít univerzální matrici smlouvy pro více zákazníků, přípravě smlouvy věnujte velkou pozornost. Dobře sepsaná smlouva chrání vás jako zhotovitele, ale poskytuje i adekvátní záruku vašim klientům. Přípravu smlouvy rozhodně nepodceňujte ani v případě, kdy jste v pozici klienta. Dbejte na výpis všech parametrů a specifik, které má dílo obsahovat. A pokud je to možné, trvejte na co nejpřesnějším cenovém odhadu, abyste co nejvíce eliminovali vícepráce.

Potřebujete sestavit smlouvu o dílo na míru? Nebo chcete zkontrolovat již připravenou smlouvu? Neváhejte se obrátit na naše zkušené advokáty.

Pomozte nám sdílet článek Smlouva o dílo na Facebooku.

Další články v blogu >

Předkupní právo u nemovitosti II. – darování

Předkupní právo u nemovitosti II. – darování

9.9.2019

V předešlém díle Předkupní právo u nemovitosti I. – prodej, který se rovněž týkal zákonného předkupního práva, jsme blíže pojednávali o zákonném předkupním právu k nemovitosti při prodeji spoluvlastnického podílu.  Avšak ustanovení…

Číst dále
Předkupní právo u nemovitosti I. – prodej

Předkupní právo u nemovitosti I. – prodej

9.9.2019

V současné době je v českém právním řádu opět zakotveno zákonné předkupní právo k nemovitým věcem, a to konkrétně v ust. § 1124 odst. 1 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále…

Číst dále
Movité a nemovité věci

Movité a nemovité věci

22.8.2019

Rozdělení věcí na movité a nemovité se objevuje již v římském právu (v Jusiniánově kodexu). Movité věci (se moventes) byly označovány všechny věci pohyblivé, tedy ty, se kterými se dalo…

Číst dále