Platnost smlouvy


Kontraktační proces představuje postup, který vede k uzavření, tedy ke vzniku smlouvy, nikoli ovšem vždy platné smlouvy. Mezi uzavřením smlouvy a platností smlouvy je podstatný rozdíl, neboť ne každé právní jednání je jednáním platným.

Jak se ubezpečit o platnosti smlouvy? Jak se nenechat podvést? Jak zajistit, aby podepisovaná smlouva splňovala veškeré náležitosti? Na tyto otázky se možná ptáte sami sebe, když stojíte před důležitým rozhodnutím a před podpisem jakékoliv smlouvy. Odpověď je nasnadě – přípravu smlouvy a její interpretaci včetně detailního vysvětlení všech závazků z ní vyplývajících svěřte odborníkům!

Abychom mohli považovat smlouvou za platnou, je nutné, aby splňovala veškeré náležitosti, které s její platností spojuje právní řád. Při absenci byť jedné z nich dochází k neplatnosti právního jednání, což může současně způsobit i neplatnost uzavřené smlouvy.

Než tedy jakoukoli smlouvu podepíšete, mělo by být samozřejmostí, že si ji předem přečtete a v ideálním případě ji také před svým podpisem svěříte k posouzení nestrannému odborníkovi.

Nespoléhejte na ujištění protistrany, či realitních makléřů, že je smlouva v pořádku… Z praxe známe hodně případů, kdy to tak nebylo, a klienti už za námi přišli pozdě – po podpisu neplatná smlouvy.

Čtěte v našem blogu: Podepsání smlouvy jako okamžik uzavření smlouvy

Čtěte více o smlouvách: