Kupní smlouva o převodu nemovitosti + advokátní úschova


Velmi častým a využívaným řešením při převodu nemovitostí je kombinace advokátních služeb sepsání kupní smlouvy o převodu nemovitosti včetně zajištění advokátní úschovy peněz.

Kupní smlouva o převodu nemovitosti

Kupní smlouva o převodu nemovitosti je soukromoprávní smlouva, při které dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi prodávajícím, jemuž vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět převodu, a kupujícím, kterému vzniká povinnost předmět převodu převezmout a zaplatit za nemovitost prodávajícímu kupní cenu. Kupní cena, identifikační údaje nemovitosti, prodávajícího i kupujího, to vše musí být v kupní smlouvě zahrnuto.

Kupní smlouva o převodu nemovitosti patří mezi zákonem výslovně upravené (pojmenované – nominátní) druhy smluv.

Smlouva o advokátní úschově peněz a listin

Smlouva o advokátní úschově upravuje podmínky, za kterých je možné uložit listiny, cenné papíry či  peníze u advokáta za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a  listin za účelem jejich vydání nejčastěji slouží k zajištění závazku, například k zaplacení kupní ceny za nemovitost. Listiny, cenné papíry či  peníze, které advokát přijal do advokátní úschovy, vydá jen příjemci, který splní podmínky stanovené dohodou mezi složitelem a příjemcem při  přijetí do úschovy.

Smlouva o advokátní úschově peněz se nejčastěji využívá při převodu nemovitosti. Například: Prodejce i nabyvatel nemovitosti sepíšou kupní smlouvu o převodu nemovitosti, v níž se dohodnou, že kupní cena bude vydána příjemci (prodávajícímu) po předložení návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí opatřeném podacím razítkem příslušného katastrálního úřadu. Advokát jako nestranná osoba zaručuje, že prodávajícímu nebudou peníze vydány, dokud nesplní všechny stanovené podmínky.