Vznik smluv


Smlouvy vznikají na základě dvou či vícestranných adresovaných právních jednání, které jsou učiněny v závislosti na sobě. Uvedená jednání musí být co do svého obsahu shodná, respektive musí dojít ke smluvnímu konsensu stran (souhlas, jednomyslnost). V souladu s dikcí nového občanského zákoníku je smlouva uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. K uzavření dochází v podobně nabídky na uzavření smlouvy (oferta) a přijetí návrhu na uzavření smlouvy (akceptace). Z uvedeného vyplývá, že právní jednání musí být učiněno minimálně dvěma subjekty. Smlouvu ovšem může uzavřít více smluvních stran, tedy může se jednat o vícestranné právní jednání.

Kontraktační proces vzniku uzavření smlouvy spočívá v odeslání nabídky druhé straně, straně se kterou chce navrhovatel, jinak též „oferent“ (ten, který činí návrh na uzavření smlouvy) uzavřít smlouvu. Návrh je odeslán „oblátovi“, z něhož se spolu s přijetím, akceptováním nabídky stává příjemce, „akceptant“. K tomu, aby byla smlouva uzavřena postačí, aby se akceptace nabídky dostala do sféry vlivu navrhovatele.

Čtěte více o smlouvách: