Mlčenlivost, důvěra a ochrana osobních údajů


Mlčenlivostí se rozumí povinnost chránit informace poskytnuté klientem z důvodu posílení jeho ochrany. Nejde o žádné privilegium, nebo libovůli ale o naší povinnost. Vzhledem k tomu, že veškeré naše služby poskytuje advokát (nebo jeho zaměstnanec), pak je rozsah povinnosti mlčenlivosti shrnut v ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, podle něhož je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Podle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 889/10, ze dne 25. 11. 2010 je „povinnost mlčenlivosti základním předpokladem pro poskytování právní pomoci a tím i nezbytnou podmínkou fungování demokratické společnosti. Výkon profese advokáta vychází z důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem a z důvěry klienta v mlčenlivost advokáta. Nejedná se o výsadu advokáta, která by měla založit vynětí z obecně platného a závazného právního řádu, ale jde o povinnost uloženou advokátovi v zájmu jeho klientů a pro jejich ochranu.“

Mezi skutečnosti o kterých máme povinnost zachovávat mlčenlivost, patří i veškeré osobní údaje, se kterými pracujeme a které od Vás získáme. Veškeré osobní údaje a jakákoliv další Vaše data nebudou dále používány jakýmkoliv způsobem. Advokát je ze zákona povinen uchovat Vaše data po dobu pěti let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. Po uplynutí této doby budou veškerá Vámi poskytnutá data nenávratně smazána.