Dědická smlouva – jaké má výhody a čím se liší od závěti?


30.3.2021

dědická smlouva podpis

Dědická smlouva je jednou z největších změn, kterou občanský zákoník z roku 2014 přináší. Nejedná se ovšem o právní institut naší zemi zcela neznámý, nýbrž se jedná o institut staronový, neboť byl do roku 1950 brán jako běžný způsob dědění. Jaké má dědická smlouva výhody, co přináší, a v čem se odlišuje od závěti?

Nový občanský zákoník upravuje celkem tři dědické tituly, tedy k dosavadní závěti a zákonu přibyl titul třetí, a to dědická smlouva, jež je od roku 2014 nejsilnějším dědickým titulem. Důvodem její důležitosti je skutečnost, že je založena na principu dobrovolnosti a svobodné vůle, a to ve všech směrech. Jak zůstavitel (osoba, o jejíž majetek jde), tak dědic (ten, kdo má nabývat majetek zůstavitele) musí dobrovolně souhlasit s uzavřením dědické smlouvy.

Rozdíl dědické smlouvy od závěti

Na rozdíl od závěti, která je pouze jednostranným jednáním, je dědická smlouva již z podstaty samotné smlouvy jednáním dvoustranným. Jinými slovy, za předpokladu uzavření dědické smlouvy zůstavitel chce přenechat majetek a smluvní dědic chce, aby tento majetek na něj po smrti zůstavitele přešel. Tím se výrazně liší od závěti, kde je vyjádřena pouze vůle zůstavitele, nikoli však samotného dědice.

Další odlišností vyplývající z předešlé věty je změna či zánik dědické smlouvy. Dědickou smlouvu nemůže zůstavitel libovolně měnit či ji dokonce odvolat, ledaže s tím souhlasí druhá strana – smluvní dědic. Dědická smlouva dává dědicům tedy více právní jistoty, že se skutečně jednou stanou vlastníky, než samotná závěť.

Neméně významným je dále fakt, že dědická smlouva může být uzavřena jak bezúplatně, tak i za úplatu.

Předpoklad pro uzavření dědické smlouvy

Kdo chce uzavřít dědickou smlouvu, musí být zletilý a plně svéprávný zůstavitel (kumulativní podmínky). V případě svéprávnosti existuje výjimka, že za předpokladu souhlasu opatrovníka, může osoba omezená ve svéprávnosti dědickou smlouvu uzavřít. Zletilost ovšem prolomit nelze. Dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny a při sepisování je vyžadováno osobní jednání. Nebude-li sepsána ve formě veřejné listiny, bude se na ni nahlížet jako na závěť. Dědickou smlouvou lze povolat jak dědice, tak i odkazovníka.

Limitace rozsahu majetku, o kterém lze pořídit dědickou smlouvu

Dědickou smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti, nýbrž max. o její ¾, a to k okamžiku zůstavitelovi smrti. Čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Chce-li zůstavitel zanechat smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může tak učinit závětí. Co se ovšem stane, pokud zůstavitel sepíše se smluvním dědicem smlouvu o ¾ pozůstalosti a zbylá ¼ představující auto a peníze zůstavitele budou v období od sepsání dědické smlouvy do okamžiku zůstavitelovi smrti zničeny nebo požity zůstavitelem? Smluvní dědic se stane dědicem celé pozůstalosti uvedené v dědické smlouvě, jelikož toto omezení chrání pouze vůli zůstavitele. Pokud tedy zůstavitel uvedené peníze odkázané závětí použil za svého života, činil tak z vlastní vůle, a nebude to mít žádný vliv na smluvního dědice z dědické smlouvy.

Je třeba si ovšem uvědomit, že stejně jako v případě dědění ze závěti nelze vyloučit z dědění tzv. neopominutelné dědice (potomky), pokud se sami dědictví nezřekli nebo nebyli vyděděni. Pokud se tomu tak nestane, náleží neopominutelnému dědici povinný díl, který má právo vymáhat po ostatních dědicích.

Smlouva neomezuje zůstavitele v nakládání se svým majetkem za života

I přes skutečnost, že mezi zůstavitelem a dědicem byla uzavřena dědická smlouva, může zůstavitel po dobu svého života s majetkem dále nakládat. Vhodným příkladem je situace, kdy 80 let starý muž nemá dostatek finančních prostředků na financování nezbytných oprav svého domu a půjčka mu z důvodu jeho vysokého věku nebyla neposkytnuta. Výsledkem dědické smlouvy, jejímž předmětem je zůstavitelův dům, je, že smluvní dědic bude platit zůstaviteli měsíční rentu do konce jeho života a zůstavitel může s majetkem do konce svého života stále nakládat.

Dědická smlouva mezi manžely

Tento zvláštní druh dědické smlouvy je vyhrazen pouze pro manžele, registrované partnery či snoubence. V případě snoubenců se smlouva stane účinnou až vznikem manželství. Jedná se o tzv. možnost vzájemného povolání za dědice. Je důležité upozornit, že rozvod nevede k současnému zrušení smlouvy, ledaže je to ve smlouvě dohodnuto. V případě, že takto ve smlouvě dohodnuto nebylo, existuje dále možnost se po rozvodu soudně domáhat, aby soud smlouvu zrušil. Soud žádostí ovšem nevyhoví, pokud směřuje proti osobě, která nezapříčinila rozvod a s rozvodem nesouhlasila. Dědická smlouva se ovšem ruší prohlášením manželství za neplatné, ledaže zaniklo smrtí.

Potřebujete zkontrolovat Vaši dědickou smlouvu od profesionálů? Nebo potřebujete sepsat dědickou smlouvu od A do Z? Ušetřete si spoustu starostí a hlavně času – obraťte se na naši advokátní kancelář.

Pomozte nám sdílet článek Dědická smlouva – jaké má výhody a čím se liší od závěti? na Facebooku.

Mohlo by Vás dále zajímat >

Láká Vás bydlení na Floridě nebo výhodná investice do nemovitosti? Obraťte se na Florida Club.

Láká Vás bydlení na Floridě nebo výhodná investice do nemovitosti? Obraťte se na Florida Club.

6.5.2018

Láká Vás pohodový život v subtropickém pásu prosluněné Floridy? Celoroční opalování a sportování na sluníčku na nekonečných plážích, krásná příroda, skvělé podmínky pro život? Pokud se Vám tato představa líbí, rádi bychom…

Číst dále
Proč hradit kupní cenu nemovitosti prostřednictvím advokátní úschovy?

Proč hradit kupní cenu nemovitosti prostřednictvím advokátní úschovy?

15.12.2020

V následujících řádcích se zaměříme na institut advokátní úschovy peněz. Lidé si mnohdy neuvědomují možná rizika spojená s koupí a prodejem movitých či nemovitých věcí, jelikož mnoho z nich je až příliš důvěřivých. Přílišná důvěra…

Číst dále
Proč nechat tvorbu kupních smluv na odbornících I.

Proč nechat tvorbu kupních smluv na odbornících I.

11.12.2019

Mnoho lidí by se při prodeji nemovitostí, aut nebo dalšího majetku nejraději obešlo bez „zbytečných“ plateb za právní pomoc. Cena za vypracování smlouvy se mnoha lidem zdá přemrštěná, avšak ve výsledku…

Číst dále